มาทำความรู้จักกับปั้นจั่น ตรวจ ปจ.1 อย่างไร ตรวจสอบอะไรบ้าง

ตรวจ ปจ.1

ปจ. ย่อมาจาก “ปั้นจั่น” หรือเครน เครื่องจักรกลที่ใช้ยกของหนัก ใช้ยกขึ้นลงตามแนวดิ่งและเคลื่อนย้ายลักษณะแขวนลอยตามแนวราบ ปัจจุบันมีการนำเอาปั้นจั่นหรือเครนมาใช้เป็นเครื่องทุ่นแรงในสถานประกอบการ อุตสาหกรรมหรือโรงงานต่างๆมากมาย ช่วยอำนวยความสะดวกสบายในการเคลื่อนย้ายสิ่งของที่มีน้ำหนักมากและสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างรวดเร็ว วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ ปจ.1  ทำไมต้องตรวจ ปจ.1  ตรวจสอบอะไรบ้าง

ปั้นจั่น แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ ปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ เรียกว่า ปจ.1  ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ควบคุมและเครื่องต้นกำลังอยู่ในตัว ปจ.1  จะติดอยู่บนหอสูง ขาตั้ง หรืออาจติดอยู่บนล้อเลื่อน เช่น ลิฟท์ขนส่งทาวเวอร์ เครนรอกยกสิ่งของ ฯลฯ

นอกจาก ปจ.1  แล้วก็ยังมี ปจ.2  ปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ประกอบด้วยอุปกรณ์ควบคุมและต้นเครื่องกำลังในตัว ปั้นจั่นชนิดที่ 2 หรือชนิดเคลื่อนที่จะติดอยู่บนยานพาหนะที่สามารถขับเคลื่อนได้ เช่น รถเฮี๊ยบ เรือเครน โมบายเครน ฯลฯ

ปจ.1  ปจ.2 ทำไมต้องตรวจสอบว่าด้วยเรื่องของกฎกระทรวงที่ได้กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำปี พ.ศ. 2564 ปั้นจั่นหรือเครนต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและได้กำหนดให้ทดสอบปั้นจั่นตามพิกัดการยกด้วย นอกจากนั้นก็ยังมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามประกาศจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบอุปกรณ์และส่วนประกอบของปั้นจั่นปี พ.ศ. 2554 ด้วย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน

ตรวจ ปจ.1  อย่างไร ตรวจสอบอะไรบ้าง

  • ตรวจสอบการติดตั้งปั้นจั่นบนฐานที่มีความมั่นคง
  • ทำการตรวจสอบสภาพโครงสร้างของปั้นจั่น
  • ทำการตรวจสอบระบบต้นกำลัง
  • ตรวจสอบส่วนที่หมุน หรือส่วนที่เคลื่อนไหว
  • ตรวจระบบควบคุมการทำงานของปั้นจั่น
  • ทดสอบการรับน้ำหนักของปั้นจั่น
  • ตรวจสภาพของลวด สลิง หรือโซ่
  • ตรวจสอบระบบสัญญาณแจ้งเตือน
  • ป้ายบอกพิกัดน้ำหนักในการยก

การตรวจปจ.1  และปจ.2  จะต้องดำเนินการโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญหรือวิศวกรเครื่องกลมืออาชีพเท่านั้น พร้อมกับทำสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย การตรวจสอบปั้นจั่นเมื่อพบว่ามีจุดบกพร่องได้รับความเสีย หายชำรุด  ต้องทำการซ่อมบำรุง ควบคุมโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ในปัจจุบันมีผู้ให้บริการตรวจเครนหรือปั้นจั่นที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคล มีเลขที่ใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายได้รับมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 รับตรวจ ปจ.1  ปจ.2 ตรวจเครื่องจักรต่างๆ อำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้ประกอบการอย่างครบครัน

ทั้งหมดนี้ ก็คือ การตรวจปั้นจั่น ตรวจ ปจ.1  อย่างไร ตรวจสอบอะไรบ้าง หวังว่าทุกคนคงเข้าใจมากขึ้น แต่สำหรับผู้ที่มองหาผู้ให้บริการรับตรวจสอบปั้นจั่นหรือตรวจสอบเครน ก็ต้องเลือกให้ดี เลือกผู้ให้บริการที่เชื่อถือได้เท่านั้น