อบรมนั่งร้านไปทำไม ป้องกันอันตรายจากการทำงานนั่งร้านมีอะไรบ้าง

อบรม นั่งร้าน

นั่งร้าน โครงสร้างที่ติดตั้งแบบชั่วคราวในงานก่อสร้างหรืองานซ่อมแซมบนที่สูง หลังจากเสร็จงานจะมีการถอดเก็บทันที แน่นอนว่าการทำงานกับนั่งร้าน ย่อมมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตราย ตกจากนั่งร้าน หากผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้ความเข้าใจมากพอ จึงต้องผ่านการอบรมนั่งร้าน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานนั่งร้าน คือ กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร การจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้านและค้ำยัน พ.ศ. 2564

การอบรมนั่งร้านเป็นการอบรมเพื่อปูพื้นฐานใหม่ทั้งหมดแต่ตั้งต้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้น รวมถึงเทคนิคสำคัญต่างๆ ในการติดตั้งนั่งร้าน การถอดเก็บ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งาน ผู้เข้ารับการอบรมจะได้ลงมือปฏิบัติจริง เรียนรู้การใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล PPE เกี่ยวกับการทำงานนั่งร้าน ได้เรียนรู้มาตรฐานนั่งร้าน วิธีการใช้นั่งร้านแต่ละประเภทอย่างถูกต้อง เหมาะสมและปลอดภัย เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากที่สุด

การป้องกันอันตรายจากการทำงานกับนั่งร้าน มีอะไรบ้าง

  • ตรวจสอบว่าวัสดุที่ใช้ทำนั่งร้านต้องมีความแข็งแรง ได้มาตรฐาน ถ้าเป็นไม้ จะต้องไม่ผุ มีความหนา ไม่มีรอยแตกร้าว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางต้องได้มาตรมาฐาน ถ้าเป็นเหล็กจะต้องไม่โค้งงาน ไม่เป็นสนิม มีมาตรฐาน
  • กำหนดน้ำหนักการบรรทุกของนั่งร้านแต่ละชนิด
  • การประกอบหรือการติดตั้งต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนดหรือตามคำแนะนำของวิศวกรออกแบบ
  • พนักงานต้องได้รับการอบรมนั่งร้านเพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจ ป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นได้
  • ตรวจสุขภาพของผู้ที่ปฏิบัติงานกับนั่งร้านว่ามีโรคประจำตัวหรือไม่
  • ติดตั้งราวกันตก รวมถึงการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล PPE ให้ถูกวิธี อุปกรณ์ต้องมีคุณภาพได้มาตรฐาน
  • เมื่อมีพายุ ฝนตกหนัก ห้ามทำงานบนนั่งร้านเด็ดขาดเพราะอาจเกิดอันตรายขึ้นได้

วัตถุประสงค์ของการอบรมนั่งร้าน

  • เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจ จนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
  • ผู้เข้ารับการอบรมนั่งร้านจะได้เรียนรู้วิธีค้นหาอันตรายและป้องกันอันตรายในการทำงานกับนั่งร้าน
  • ได้ฝึกปฏิบัติการติดตั้งนั่งร้านและตรวจสอบนั่งร้านในถูกต้องและปลอดภัย

ก่อนจากกันไปเราขอเสริมในส่วนของประเภทนั่งร้าน โดยนั่งร้านมีทั้งหมด 6 ประเภท คือ

1.นั่งร้านประเภทเสาเรียงเดี่ยว

2.นั่งร้านประเภทเสาเรียงคู่

3.นั่งร้านแบบใช้ท่อเหล็ก

4.นั่งร้านแบบแขวน

5.นั่งร้านชนิดเคลื่อนที่ได้

6.นั่งร้านไม้ไผ่

ทั้งหมดนี้ คงตอบข้อสงสัยได้แล้วว่าอบรมนั่งร้านไปทำไม มีวัตถุประสงค์อย่างไร รวมถึงการป้องกันอันตรายจากการทำงานกับนั่งร้านด้วย ข้อมูลที่มีประโยชน์เหล่านี้จะเป็นแนวทางให้ทุกคนที่ทำงานกับนั่งร้านทั้งลูกจ้างและนายจ้างได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน